ב"ה                                                                                            יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד